Dành quỹ đất gần 20.000 m2 bảo tồn di tích Chăm

Thời Sự 2 tháng trước

Đà Nẵng - Di tích Chăm Phong Lệ sẽ được trùng tu, tôn tạo, phục dựng để phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch.